संपर्क सूत्र

 

Postal Address

Kendriya Vidyalaya Sangathan,
Regional Office, Mumbai.
IIT Campus, Powai, Mumbai-400076
Tel:-(022) 2572 8060 , 2572 2328,2572 1614 

E-mail :

kvsmracad@gmail.com, kvsmumbairegion@gmail.com

 Grievance Officer :

Tel No. : 022-25725203